Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » درباره ما » قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

آئین نامه معاملات-پیشنهادي انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهاي توزیع نیروي برق
ویرایش چهارم - تیرماه 88

هدف :

بمنظور ایجاد یک نظام هماهنگ مشتمل براصول و ضوابط پذیرفته شده در جهت اعمال کنترل و رعایـت منافع و مصالح شرکت به بهترین نحو ممکن و تسریع در تأمین نیازهاي شرکت به کالا و خـدمات ، مـوارد زیـر تعیین و اعلام میگردد.


فصل اول – مقرّرات عمومی

ماده 1

شرکت مکلف است کلیه معاملات خود را اعم از خریـد ، فـروش ، اجـاره ، اسـتیجاره ، پیمانکـاري ، اجرت کار و خدمات مورد نیاز ، مشاوره و غیره به جزء مستثنیات مندرج در تبصره 1 این مـاده ازآئـین نامه و مواردي که مشمول مقرّرات استخدامی میـشود ، حـسب مـورد بـر اسـاس اختیـارات ناشـی از اساسنامه و با رعایت مقرّرات مربوط و مفاد سایر مواد این آئین نامه ، با رعایت صرفه و صلاح شـرکت انجام دهد.

هیچیک از کارکنان شرکت اعم از دائم یا موقت مستقیماً یا با واسطه ، نمیتواننـد طـرف معاملـه شـرکت واقع شوند ، مگر با اطلاع و تصویب هیئت مدیره در جلسه رسمی هیئت مدیره . مصوبات هیئـت مـدیره در این زمینه به بازرس قانونی ارائه و در اولین جلسه مجمع عمومی عادي شرکت گزارش میشود

تبصره

برگزاري مناقصه ( مزایده ) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت میتواند بدون انجام تشریفات مناقـصه ( مزایده ) ، معامله مورد نظر را انجام دهد

1 -خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل منحـصر بـه فـرد بـوده و داراي انواع مشابه نباشد.

بهاي موضوع معامله به تشخیص ومسئولیت مدیر عامل وبا کسب نظرازکارشناس( کارشناسـان ) منتخـب هیئت مدیره ، تعیین خواهد شد.

1-1 انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ذیل تعیین میشود:

1-1-1 اعلان هیئت وزیران براي کالاها ، خدمات یا حقوقی که درانحصار دولت است

1-1-2 ارائه مستندات قانونی و قابل اتکاء توسط ارائه دهندگان کالا یا خدمات مبنـی بـر انحـصاري بـودن نامبردگان.

1-1-3 انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی براي انجام معامله.

2 -خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل.

2-1 بهاي موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل با کسب نظر از کارشناس رسـمی دادگـستري بـه انتخاب و معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستري و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطـه منتخـب هیئـت مدیره ( حداقل سه نفر ) تعیین خواهد شد.

3 -خرید اموال منقول و غیرمنقول ، کالا ، خدمات و حقـوقی کـه نرخهـاي آنهـا از طـرف مراجـع قـانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.

4 -خرید خدمات آموزشی که امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد، با رعایت صـرفه و صـلاح شـرکت بـه تشخیص و مسئولیت مدیرعامل در چهارچوب بودجه و برنامه آموزشی مصوب شرکت

5 -خرید خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنري و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که امکان برگـزاري مناقصه مقدور نباشد ، با رعایت صرفه و صلاح شرکت ، به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل.

6 -خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی و بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یـا مدیریت بر طرح و اجراء و نظارت و یا هر نوع خدمات مـشاوره اي و خـدمات کارشناسـی ( اشـخاص حقوقی و حقیقی ).

صلاحیت مهندسین مشاور در طرحهاي صنعت برق ، محققین ، شـرکتهاي خـدمات مـدیریت صـنعت بـرق مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت بر اجراء و نظارت و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی و بازرگـانی باید توسط مراجع ذیصلاح تأیید شده باشد و گواهی معتبر براین موضوع ارائه نمایند.

صلاحیت اشخاص حقیقی براي امور مشاوره و یا خدمات کارشناسی در هر رشته که مورد نظر شرکت بـوده و در راستاي موضوع فعالیت شرکت باشد ، تا سقف معاملات متوسط باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

6-1 معاملات موضوع این بند با مبلغ برآوردي بیش از معاملات متوسط تابع شرایط مناقصه می باشد.

6-2 شرکت مکلف است ضوابط مربوط به استفاده از خدمات موضوع این بند را در رشته هاي مورد نظر بنحـوي که مبین حدود و وظایف مشاورین و کارشناسان بوده ، در چهـارچوب دسـتورالعملهایی کـه بـا رعایـت ضوابط و مقررات ذیربط به تصویب هیئت مدیره شرکت میرسد تهیه و مورد استفاده قرار دهد

7 -معاملات مربوط به خرید و فروش تجهیزات ، کالا و خدمات تخصصی توزیع برق بین شرکت و شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهاي توزیع نیروي برق ( زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر ) با رعایت قوانین و مقـررات مربـوط ووزاتخانـه ها،موسـسات،سازمانها،شرکتهاي دولتی،شهرداریهاوشـرکتهاي تعـاونی مـصرف کارکنان.

7-1 -معاملات با انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهاي توزیع نیروي برق بمنظور اسـتفاده از ظرفیتهـاي تخصـصی صنعت برق به نمایندگی ، مشاورت یا مباشرت شرکتهاي توزیع براي خرید خدمات ، کالا و تجهیزات مـورد نیاز تأسیسات شبکه توزیع برق .

8 -مخارج مربوط به حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سیل ، طوفان ، بیماریهاي همـه گیـر و سایر مواردي که به عنوان موارد اضطراري اعلام میگردد ، به تشخیص مدیرعامل. جزئیـات کلیـه معـاملات موضوع این بند به اولین جلسه هیئت مدیره پس از حادثه گزارش میشود.

9 -تعهدات ناشی از اجراي احکام قضایی

0 -خرید خدمات و کالا از طریق بازار بورس مربوطه ( بر اساس قوانین بازار اوراق بهادار جمهـوري اسـلامی ایران و بازارهاي بورس ذیربط ).

1 -در مورد فروش اجناس فاسد شدنی و یا اجناسی که تاریخ مصرف آنها رو به انقـضاء میباشـد. روش انجـام معامله تا ده برابر سقف معاملات کوچک با گزارش مدیر واحد اجرایی و تأیید مدیرعامل و براي مبالغ بـیش از ده برابر سقف معاملات کوچک با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

2 -استثنائات یادشده مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه ( مزایده ) نخواهد بود.

3 -انجام معاملات بدون برگزاري مناقصه ( مزایده ) مشروط برآنستکه طرف معامله مالک مورد معامله بوده و یا آنرا در اختیار داشته ، یا تولید کننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مـورد معامله را به عهده داشته باشد.

4 -در مواردي که شرکت انجام معامله را از طریق مناقصه یا مزایده میسر یا به مصلحت نداند میتواند معاملـه را به طریق دیگري ( ترك تشریفات مناقصه یا مزایده ) انجام دهد. در اینصورت کمیسیون معاملات بر اسـاس گزارش توجیهی اقتصادي واحد متقاضی موضوع را بررسی و در صورت تأیید مراتب را جهت اخذ مـصوبه هیئت مدیره به مدیر عامل گزارش می نماید

5 -مدیرعامل مکلف است هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت را از معاملات مفاد بندهاي تبـصره یک این ماده و همچنین معاملات موضوع بند (14 (که به طریق ترك تـشریفات مناقـصه انجـام میـشود را مطلع نماید. و هیئت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادي صاحبان سهام ارائه نماید.

6 -انجام معاملات مربوط به خرید و فروش اشتراك برق و نرخ برق بر اساس قوانین ، مقررات و آئین نامه هاي مصوب وزیر نیرو و هیئت تنظیم بازار برق بوده و از شمول این آئین نامه خارج می باشد.

ماده 2 -طبقه بندي معاملات

معاملات شرکت ازنظر مبلغ به سه دسته مشروح زیر تقسیم میشود:

  • معاملات کوچک ، که مبلغ آن از 000،000،50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) تجاوز نکند.
  • معاملات متوسط ، که مبلغ آن از ده برابر معاملات کوچک بیشتر نباشد.
  • معاملات بزرگ ( عمده ) ، که مبلغ آن از ده برابر معاملات کوچک بیشتر باشد.

2-1 مبناي نصاب در خرید براي معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ ( عمـده ) مبلغ برآورد است که توسط واحدمتقاضی یاواحدتدارکات انجام وتوسط کارشناس منتخب مـدیرعامل تاییدوبه تصویب مدیرعامل یانماینده مجازمدیرعامل می رسد.

2-2 مبناي نصاب در فروش ، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسـمی دادگـستري با انتخاب و معرفی کانون کارشناسان دادگستري تعیین خواهد شد.

2-3 مدیر عامل شرکت باید تمهیداتی بیندیشد که مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب هاي سـه گانه فوق با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی میشوند و یا میتـوان آنهـا را در فرایند اخذ استعلام و یا برگزاري مناقصه انجام داد به نصاب پایین تر تبدیل نشوند.


فصل دوم – روش انجام معاملات

ماده 3 -شرح انجام معاملات موضوع ماده 2:

3-1 معاملات کوچک : انجام معامله به کمترین بهاي ممکن با تشخیص و مسئولیت کارپرداز یا مأمور خریـد و گواهی ذیل اسناد معامله با امضاء و مهر “ معامله به کمترین بهاء ممکـن توسـط اینجانـب ..................... انجام شد ”

3-2 معاملات متوسط : انجام معامله با اخذ حداقل سه فقره استعلام بهاي کتبی در پاکـت درب بـسته کـه بـا حضور کمیسیونی متشکل از کارپرداز یا مأمور خرید ، مسئول واحد تدارکات و نماینده واحـد متقاضـی گشوده و صورتجلسه شده و برنده استعلام تعیین میشود ، بـه کمتـرین بهـاي پیـشنهادي بـا تـشخیص و مسئولیت کمیسیون مذکور و تأیید نماینده مجاز مدیر عامل.

3-2-1 قید تاریخ خرید ، نشانی فروشنده و گواهی دریافت وجه مورد معـاملات کوچـک و متوسـط توسـط فروشنده در فاکتور و صورتحساب الزامی است. مدیر عامل شرکت باید تمهیداتی بیندیشد که بمنظور حفظ صرفه و صلاح شـرکت و توسـعه شـرایط رقابتی در انجام معاملات مذکور اخذ اسـتعلام بهـاء کتبـی و بـه صـورت مخفـی و واقعـی انجـام گیرد.ارسال برگ استعلام بهاازطریق دورنگاربلامانع ولی دریافت پاسخ استعلام ازطریق دورنگارقابـل قبول نیست.

3-2-2 در مورد معاملات کوچک و متوسط که انجام و تحویل موضوع معامله بیش از یک مـاه بـه طـول مـی انجامد عقد قرارداد و اخذ ضمانتنامه مناسب و مورد قبول شرکت الزامی است. در هر حال کارپرداز یا ٥ مأمور خرید و مسئول واحد تدارکات ، مسئول خسارات وارده به مناسبت عدم رعایت مـدت اعتبـاري که فروشندگان ( یا خریداران ) کالا و خدمات در برگه پیشنهاد خود ذکر نموده اند و یا عـدم رعایـت صرفه و صلاح شرکت خواهند بود.

3-3 معاملات بزرگ ( عمده ) : این معاملات از طریق برگزاري مناقصه ( مزایده ) عمومی یا مناقـصه محـدود ( دعوتنامه ) به تشخیص مدیر عامل شرکت انجام میشو

3-3-1 در مواردي که انجام معامله از طریق مناقصه ( مزایده ) میسر یـا بـه مـصلحت نباشـد ، گـزارش لازم متضمن توجیهات دقیق فنی و بازرگانی توسط مدیر عامل بصورت کتبی تهیه و جهت اخذ تـصمیم بـه هیئت مدیره ارائه می گردد.

3-3-2 در مناقصه محدود صلاحیت پیمانکاران ، اشخاص حقوقی وحقیقی که دعـوت میـشوند بایـد قـبلاً بـه تصویب هیئت مدیره برسد. هیئت مدیره مکلف است دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکـاران و سازندگان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی را تهیه و تصویب و به واحد تدارکات ابلاغ نمایند.

ماده 4 – اتخاذ تصمیم در مورد تعیین برنده مناقصه موضوع معاملات بزرگ (عمده) ، به جز مواردي کـه طبـق این آئین نامه ترتیب دیگري براي آنها مقرر شده است ، توسط کمیسیون معاملات که اعـضاي آن بـه شرح زیر میباشد ، صورت می گیرد.

  • الف : نماینده منتخب هیئت مدیره
  • ب : نماینده منتخب مدیر عامل که میتواندترجیحاًمدیرامورمالی شرکت باشد.
  • ج : نماینده واحد درخواست کننده

ماده 5 – جلسات کمیسیون معاملات به دعوت مسئول واحد تدارکات کـه دبیـر کمیـسیون معـاملات میباشـد تشکیل می گردد.

ماده6 -تصمیمات کمیسیون معاملات با اکثریت آراء اعضاءموضوع ماده چهار معتبر خواهد بود.

ماده 7 -کمیسیون معاملات میتواند در صورت ضرورت فرد یا افراد ذیصلاح را جهت مشاوره به جلسه دعوت نماید.

ماده 8 -کمیسیون معاملات مکلف است نتیجه تصمیمات خود را در مورد انجام هر معاملـه در کمتـرین زمـان کتباً به مدیر عامل گزارش نماید.


فصل سوم – مقررات مناقصه

الف : اگهی مناقصه :

ماده 9 -اگهی مناقصه از دو تا سه نوبت به اقتضاء اهمیت معامله در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتـشار عمـومی کشوري در محل به تشخیص مدیر عامل و شبکه اطـلاع رسـانی شـرکت توزیـع نیـروي بـرق.........و شرکت مادر تخصصی توانیر ، با ذکر نکات زیر منتشر خواهد شد.

9-1 نوع و مقدار کالا یا کار با مشخصات کامل

9-2 مدت ، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار

9-3 محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات

9-4 مدیر قبول پیشنهادات

9-5 محل و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و نحوه حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون.

9-6 ذکر چگونگی مراجعه و دسترسی به شبکه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروي بـرق..........و شـرکت مـادر تخصصی جهت کسب جزئیات اطلاعات مربوط به مناقصه.

ب – شرایط مناقصه

ماده 10 – اسناد مناقصه عمومی و مناقصه محدود باید حاوي کلیه مشخصات فنی ممکـن بـوده و عـلاوه بـر آن شامل نکات زیر باشد:

10-1 مشخصات کامل کالا یا کار

10-2 مدت ، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کا

10-3 تصریح اینکه بهاي پیشنهادي براي مجموع کار یا جزء آن ( حسب مورد ) باید به مبلغ مـشخص یـا بـر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به بهاي اعلام شده تعیین و به شرحی که در اسناد مناقصه قیـد شـده است در پاکت لاك و مهر شده تسلیم شود. ذکر مبلغ کل پیشنهادي به حروف الزامی است.

10-4 محل و تاریخ تشکیل جلسه کمیسیون معاملات.

10-5 میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع تعیین شود و ذکر گردد که باید به صورت وجـه نقـد بـا ارائه رسید بانکی یا ضمانتنامه بانکی مورد قبول شرکت نزد بانک مـورد نظـر تودیـع و رسـید یـا فـرم ضمانتنامه ضمیمه پیشنهاد شود.

10-5-1 تعیین سایر ضمانتنامه هاي مورد قبول ( باستثناي چک ) با ذکر نوع

10-6 ذکر اینکه تعیین قطعی برنده مناقصه ظرف حداکثر مدت بیست روز از تاریخ تشکیل کمیسیون معـاملات اعلام خواهد شد و در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت پانزده روز در مناقصات داخلی و سی روز در مناقصات خارجی بیست روز از تاریخ اعلام جهت ارائه ضمانتنامه حـسن انجـام تعهـدات و انعقـاد قرارداد اقدام ننماید سپرده شرکت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابـلاغ خواهـد شـد . چنانچه نفر دوم در موارد تعیین شده نیز اقدام ننماید سپرده او هم ضبط و مناقصه تجدید یـا بـه روشـی دیگر که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد صورت میپذیرد.

10-6-1 مواعد مذکور در این بند به پیشنهاد کمیسیون معاملات و تأیید مدیر عامـل تـا دو برابـر مـدت قابـل تمدید خواهد بود.

10-7 ذکر اینکه شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات یا کلیه آن ها مختار است.

10-8 ذکر اینکه کلیه کسور قانونی به عهده طرف معامله می باشد

10-9 ذکر میزان تعیین تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت واسترداد آن.

10-10 ذکر میزان پیش پرداخت ( در صورتیکه پرداخت آن به برنده مناقـصه لازم باشـد ) در قبـال دریافـت تضمینات مورد قبول و ترتیب پرداخت و واریز آن.

10-11 ذکر نحوه تسلیم پیشنهاد وترتیب آن.

10-12 ذکر اینکه مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا خدمت را تا میزان بیست و پـنج درصـد افـزایش یـا کاهش دهد .

10-13 ذکر اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء و مبهم و مشروط و بدون سپرده مورد قبول و یا پیشنهادات واصـله بعد از مهلت مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-14 ذکر اینکه شرکت میتواند در صورتیکه شرایط خاص دیگري را لازم بداند عـلاوه بـر مراتـب فـوق در شرایط مناقصه درج نماید ، مشروط بر آنکه با مفاد این آئین نامه مغایر نباشد.

10-15 ذکر محل تأمین اعتبار مورد مناقصه ( منابع عمومی و یا سایر منابع )

10-16ذکراینکه هزینه آگهی درج درروزنامه به عهده برنده مناقصه (مزایده)می باشد.

ماده 11 -حداقل دعوت شدگان براي مناقصه محدود اعم از اشخاص حقوقی وحقیقی باید هفت نفـر و حـداقل شرکت کنندگان در مناقصه محدود سه نفر باشند.

ج- روش انجام مناقصه

ماده 12 -کمیسیون معاملات باید در وقت مقرر که در دعوتنامه مناقصه عمومی یا محـدود قیـد شـده تـشکیل جلسه داده و پیشنهاد هاي رسیده را باز و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 13 -به پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصه در مورد کالا و تجهیزاتی که خرید آنهـا نیـاز بـه بررسـی هاي فنی داشته باشد باید به ترتیب زیر عمل شود.

13-1 پاکت الف – فقط محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد .

13-2 پاکت ب – فقط محتوي اسناد مناقصه شامل شرایط مناقصه واسنادمرتبط بامناقـصه، مشخـصات فنـی و پیشنهادي باشد.

13-3 پاکت ج – فقط محتوي قیمت پیشنهادي باشد.

13-4 در مورد خرید کالا و تجهیزات و کارهاي ساختمانی که نیاز به بررسی فنی نداشته باشد محتـوي پاکـت الف به شرح بند 13-1 و محتوي پاکت ب به شرح بند 13-2 به صورت یکجا در یک پاکـت قـرارداده میشود.

پاکتهاي بندهاي 13-1، 13-2 و 13-3 در هر مورد در یک پاکت بزرگ کـه محتـوي پاکتهـاي مـذکور باشد با قید آدرس کامل و نام و نشان پیشنهاد دهنده به دستگاه مناقصه گزار در محل و زمان تعیین شـده بااخذرسیدکتبی تحویل خواهد شد .

13-5 کمیسیون مناقصه ابتدا پاکت "الف" که محتوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه است را بـاز کـرده و اگـر " کـه محتـوي اسـناد مناقـصه و ب طبق شرایط مناقصه تهیه و ارائه شده باشد نسبت به افتتاح پاکت" مشخصات فنی است اقدام و اسناد مشخصات فنی را جهت بررسی و اظهار نظـر کتبـی در زمـانی کـه کمیسیون معاملات تعیین نماید به کمیسیون فنی که اعضاء آن به طور ثابت یا بنا به مورد توسـط مـدیر عامل تعیین و انتخاب خواهد شد ( یا مشاور منتخب مدیر عامل ) تحویل داده میـشود. ضـمانتنامه هـا و "که محتوي پیشنهادات قیمت می باشـد در پـاکتی درب بـسته تحویـل نماینـده ج پاکتهاي ناگشوده" مدیرعامل که ترجیحاًمدیر مالی عضو کمیسیون گردیده تا در جلسه آتی کمیسیون معاملات که تاریخ آن در همان جلسه تعیین خواهد شد ارائه و پس از اظهار نظر کمیسیون فنی مبنی بر ارزیابی مشخصات فنی و توان اجرایی پیشنهاد دهندگان که با ذکردرصد و تعیین اولویت خواهد بود و رد پیـشنهادات غیرقابـل قبول ، نسبت به گشایش پاکتهاي "ج" اقدام و برنده مناقصه را بـه شـرح بنـدهاي 13-6-2 و 13-7-2 تعیین و اعلام می نمایند .

بدیهی است ضمانتنامه ، اسناد مناقصه مربوط به پیشنهادات مردود فی المجلس به نماینده مجـاز شـرکت کننده در جلسه کمیسیون معاملات مسترد و رسید دریافت خواهد شد.

13-5-1 در خصوص خرید کالا و تجهیزات موضوع بند 13-4 کمیسیون معاملات پس از افتتاح پاکت "الف" و تأیید ضمانتنامه از نظر تطبیق باشرایط مناقصه ، نسبت به افتتاح پاکت "ب" و بررسی اسناد مناقصه و تعیین برنده و اعلام آن اقدام خواهد نمود.

13-6 پس از تعیین و اعلام برنده مناقصه به شرح بنـدهاي 13-6-2 و 13-7-2 ضـمانتنامه نفـرات اول و دوم نگهداري و ضمانتنامه سایر پیشنهاد دهندگان به صاحبان آنها و یا نماینده گان مجاز آنها تحویل و رسـید دریافت میگردد . سپرده نفر دوم تا زمان انعقاد قرارداد و یا دریافـت سـپرده انجـام معاملـه از نفـر اول نگهداري میشود.

13-6-1 مناقصه در شرایطی نفر دوم خواهد داشت که تفاوت قیمت پیشنهادي نفـر اول و دوم بیـشتر از مبلـغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه نباشد و یا اینکه نفر دوم قیمت پیشنهادي خود را در جلسه و بـه طـور کتبی تا مبلغ مورد قبول ( مبلغ پیشنهادي+ مبلغ ضمانتنامه = مبلغ پیشنهادي نفر اول یا برنده مناقـصه ) تعدیل نماید.درخصوص مناقصاتی که پیشنهادقیمت وامتیازفنی تلفیق می شـود،نفردوم طبـق فرمـول زیرمحاسبه و تعیین میشود:

مبلغ تلفیقی نفردوم < مبلغ تلفیقی نفراول یابرنده مناقصه+مبلغ سپرده شرکت درمناقصه

13-6-2 درصورتیکه کمترین قیمت پیشنهادي از نظر ارزیابی فنی نیز اولویت اول را داشته باشد ، بعنوان برنده مناقصه تعیین واعلام خواهد شد. در غیر اینصورت مراتـب طـی گزارشـی متـضمن اولویـت مبـالغ پیشنهادي و اولویت ارزیابی فنی جهت اتخاذ تصمیم به مدیر عامل ارائه و بـا تـصویب مـدیر عامـل برنده مناقصه تعیین و اعلام و مراتب به اطلاع هیئت مدیره نیز خواهد رسید .

3-7 چنانچه مناقصه نفر دوم نداشته باشد و یا اینکه فقط یک پیشنهاد دهنده در مناقصه شرکت کـرده باشـد ، اگر به نظر کمیسیون معاملات قیمت پیشنهادي عادله باشد ، پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعـلام خواهد نمود. در غیر اینصورت رأي به تجدید مناقصه میدهد و یا با حفظ پیشنهاد مذکور به اخذ حداقل سه استعلام بها رأي میدهد . در صورتیکه حداقل پیشنهاد به دست آمـده در اسـتعلام کمتـر از پیـشنهاد شرکت کننده در مناقصه باشد ، پیشنهاد دهنده در استعلام برنده مناقصه اعلام خواهد شـد . مگـر انکـه تفاوت قیمت برنده استعلام و برنده مناقصه کمتراز 5 % پیشنهاد شرکت در مناقـصه باشـد کـه در ایـن صورت اگر پیشنهاد دهنده در مناقصه حاضر به تعدیل قیمت پیشنهادي تا مبلغ به دست آمده در استعلام باشد ، بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

3-7-1 قیمت عادله نمیتواند بیش از 10 %برآورد مبلغ مورد معامله و کمتر از 10 %براورد مبلغ مـورد معاملـه که قبلاً توسط واحد متقاضی ذیربط براورد و یا تأمین اعتبار گردیده است باشد.

3-7-2 درصورتیکه بهاي حداقل پیشنهاد شده در استعلام بها ، بیش تر از حداقل بهاي پیشنهادي در مناقـصه باشد و یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد ، یا داوطلبان کمتر از سه نفر باشـند ، کمیـسیون معاملات مراتب جهت اتخاذ تصمیم به مدیر عامل گزارش کرده و مدیر عامـل حـائز حـداقل بهـا را بعنوان برنده مناقصه تعیین و اعلام میکند.مدیرعامل می توانداختیارخوددراین خصوص رابه کمیـسیون معاملات تفویض نماید

ماده 14 – چنانچه شرکت توانیر قبل از تصویب و ابلاغ این آیین نامه و یا حداکثر یک سال پس از ابلاغ این آئـین نامه ، خود نسبت به تعیین صلاحیت و ارزشیابی پیمانکاران ، سازندگان و فروشـندگان تجهیـزات و یـراق آلات برق اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نماید . و براي آنها گواهی تعیین صلاحیت و رتبه و یا حـدود اعتبـار واگذاري کار صادر نموده باشد، شرکت مکلف است مراتب را در استاد مناقصه یا اسـتعلام بهـا بـه نحـوي قیـد نماید که شرکت کنندگان در مناقصه یا استعلام بها بدانند فقط کسانی میتوانند در مناقصه و یا استعلام بها شرکت نمایند که قبلاً صلاحیت آنها توسط شرکت توانیر تعیین و براي آنها گواهی صادر شـده باشـد و یـک نـسخه از تصویر برابر با اصل شده گواهی تعیین صلاحیت معتبر را ضمیمه اسـناد مناقـصه در پاکـت «ب » ارائـه نماینـد. دراینصورت بررسی هاي کمیسیون فنی موضوع بند 13-5 و تعیین صلاحیت موضوع بند 3-3-2 منتفی و کان لـم یکن تلقی خواهد شد.


فصل چهارم - انعقاد قرارداد

ماده 15 – نکاتی که در قراردادها یا سفارش خرید باید قید و رعایت گردد:

15-1 نام متعاملین

15-2 نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها

15-3 مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

15-3-1 دادن هر گونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگـذاري امکانـات شـرکت و یـا پرداخـت پـیش پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجراء کار، به جز آنچه که در فراخوان یا اسناد مناقصه(مزایـده) درج شده است ، ممنوع است .

15-3-2 میزان اجاره ساختمانها و ماشین آلات وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هر گونه تسهیلات مالی کـه از طرف شرکت با رعایت تبصره فوق در اختیار پیمانکاران براي مدت انجام کار مورد قرارداد گـذارده میشود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

15-4 ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردي که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید .

5-5الزام تحویل کالا برطبق اسناد و نمونه ممهور ، در صورتیکه تهیه نمونه لازم باشد.در ایـن صـورت بایـد نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداري شود.

15-6اقرار برنده مناقصه (مزایده ) به این موضوع که " از مشخصات کالا ، خدمت یا حقـوق مـورد معاملـه و مقتضیات محل تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است کـه بعداً مستند به جهل عنوان شود".

15-7اختیار شرکـت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معاملـه در مـدت قــرارداد تـا میــزان بیـست و پـنج درصـد( 25 ( %مبلغ قرارداد

15-7-1 در قرارداد باید زمان مجاز براي اعلام افزایش یا کاهش مورد معامله و مـدت انجـام آن تـصریح گردد.رعایت آن در قراردادهاي نمونه نیز الزامی است .

15-8در مواردي که انجام کار براساس واحد بها باشد ، بهاي مـورد معاملـه و ترتیـب پرداخـت آن براسـاس برآورد بهاي مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می شود بهاي کارهاي انجام یافته بر اساس واحـد بهـا احتساب و پرداخت خواهد شد .

15-9چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه ( مزایده ) پیش پرداخت داده ( دریافـت ) شـود و یا تسهیلاتی ملحوظ گردد میزان و ترتیب پرداخت آن می باید در شرایط و اسـناد مناقـصه ( مزایـده ) درج شده باشد .

15-9-1 در قرارداد شرط شروع قرارداد یا تحویل کالا ، خدمت یا حقوق به پرداخت پـیش پرداخـت یـا عدم پرداخت آن قید گردد.

15-9-2 تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تـضمین هـاي معتبـر و مـورد قبول خواهد بود .

15-9-3 مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنچ درصد ( 25 ( % مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود ( در موارد خـاص به تشخیص ومسئولیت مدیرعامل وبه تصویب هیئت مدیره درصد یاد شده قابل افزایش خواهد بود ) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج گردد .

15-10 میزان تضمین حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار و نحوه کـسر و ترتیـب اسـترداد آنهـا براسـاس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.

15-11 مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهاي مربوط به کارهاي اجرایی از جملـه ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ) .

15-12 اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوري – مصوب دي ماه هزارو سیصد وسی و هفـت – و همچنـین افـشاء ١٢ سمت و میزان سهام ( در شرکتهاي سهامی خاص ) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره یـک مـاده یک قانون یاد شده در شرکت طرف قرارداد .

15-13 سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است .

15-14 سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط برآنکه امتیازاتی را علاوه برآنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

15-15 درج این شرط که " در صورت عدم انجام تعهد ، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصـول خسارت براي انجام معامله به نفر دوم یا دیگري مراجعه نماید"

15-16 سایر مواردي که برحسب نوع معامله یا کالا ، خدمت یا حقوق ضروري باشد .

15-17 مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتیکه اشکال یا قصوري در انجام و یا تحویل موضوع معاملـه ویا پرداخت موضوع معامله پیش آید.

15-17-1 درمواردي که اختلاف ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صـلح و داوري باشد ، رعایت اصل ( 139 ( قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران لازم خواهد بود.

5-18 پیش بینی حق فسخ و حق خاتمه پیمان براي شرکت به صورت مدلل .


فصل پنچم - ترتیب تحویل کالا یا خدمات

ماده 16 -تحویل کالا یا خدمات انجام شده برحسب مورد معامله به شرح زیر انجام خواهد شد:

16-1 درمورد معاملات کوچک ، تحویل آن با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا صورتجلسه تحویـل بـا امـضاء تحویل گیرنده ، رئیس واحد متقاضی و مأمور خرید حسب مورد . گواهی تطبیق مشخـصات بـا نمونـه و مقدار کالا ، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده میباشد .

16-2 درمورد معاملات متوسط تحویل آن با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کـالا ، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی .

16-3 در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معاملات با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.

16-3-1 تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي ( ب ) و ( ج ) این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام میشود. که در آن به صراحت درج میگردد: " کالا ، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کـار انجـام شـده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ( قرارداد ) می باشـد" . همچنـین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق یـا کـار و همچنـین نـام و سـمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امـضاء طـرف معاملـه یـا نماینـده آن ( در صـورتیکه درمحل حضور داشته باشند ) درج میگردد.

16-3-2 کالاهایی که تحویل انباردار میشوند ، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا گواهی ( حسب مـورد ) ، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد . در مواردي که کالا در خارج از انبار تحویـل میگـردد و به انبار وارد نمیشود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره هـاي آن حـسب مـورد اقـدام و تحویـل گیرنده کالا و انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهند داد و رسید یا صورت مجلـس مربـوط حـسب مورد مبناي صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد. در مواردي که کالا یا خدمت از طریق واحد متقاضی درخواست شده باشد صورت مجلس تحویل با امضاء تحویـل گیرنـده ، رئـیس واحـد متقاضی و مأمور خرید با رعایت سایر موارد تنظیم خواهد شد .

16-3-3 کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا ، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تـذکرات کتبـی کـه از طریق نظارت کنندگان مسئول ، حین انجام کار یا ساخت کالا ، خدمت یا حقوق ، داده شده اسـت را در نظر بگیرد .

16-3-4 در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل درمعاملات بزرگ و مـسئولین تحویـل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا ، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربـوط ، هر یک از اعضاء کمیسیون و مسئولین تحویل ( حسب مورد ) نظر خود را در صـورت مجلـس درج می نمایند و امر تحویل انجام نمی گیرد ، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامـل حسب مورد تعیین خواهد شد .

16-3-5 در صورت لزوم مدیر عامل میتواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا موسسه بازرسی فنـی کـه بـه نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خـدمت یـا حقـوق بـا نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید .

16-3-6 چنانچه در کالا ، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقـت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوري واحد درخواست کننده و قبول کالا ، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب کمیسیون تحویل میتواند رأساً ( یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناسی ) میزان خـسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا ، خدمت یا حقوق اقدام نماید .

مراتب مندرج در این بند باید در شرایط و اسناد مناقصه ( مزایده ) و قرارداد درج گردد.

ماده 17 – متن قرارداد هاي شرکت باید کلاً در هیئت مـدیره بررسـی و تـصویب شـود. مگـر آنکـه قـبلاً بـراي موضوعات مختلف خرید کالا ، ساخت تجهیزات ، خدمات پیمانکاري ، خدمات مشاوره ، کارشناسـی و ....... بصورت نمونه تهیه و به تصویب هیئت مدیره رسیده و ممهور به مهر هیئـت مـدیره شـده و در موارد مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.


فصل ششم - مزایده

ماده 18 – مزایده درمعاملات به طریق زیر انجام میپذیرد:

18-1 در مورد معاملات کوچک به حداکثر قیمت ممکن ، به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش و تأیید نماینده مجاز مدیرعامل .

18-2 در مورد معاملات متوسط از طریق حراج یا انتشار آگهی خواهد بود و فروش بایستی به بیـشترین بهـاي ممکن و بر مبناي برآورد کارشناس منتخب هیئت مدیره شرکت باشد.

18-3 در مورد معاملات بزرگ ( عمده ) از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار عمومی کشوري و درج آن در شبکه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروي برق.........و شرکت توانیر ( شرکت مـادر تخصـصی ) و به بیشترین پیشنهاد قیمت واصله و به تصویب کمیسیون معاملات .

18-4 شرایط و مقرراتی که طبق این آئین نامه براي آگهی و روش انجام مناقـصه و انعقـاد قـرارداد و تحویـل مورد معامله معین شده درصورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.


فصل هفتم - سایر مقررات

ماده 19 – انجام معاملات از محل اعتبارات طرحهاي تملک دارائیهاي ثابت (از محـل درآمـد عمـومی ) مـشمول قانون برگزاري مناقصات و قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 20 -هر گونه تغییر ، اصلاح و تکمیل این آئین نامه به پیشنهاد مدیرعامل و موافقت هیئت مـدیره و تـصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت .

ماده 21 -نصابهاي تعییین شده در ماده 2 این آئین نامه همه ساله از طریق دفتـر مجـامع عمـومی شـرکتهاي زیـر مجموعه توانیر ابلاغ خواهد شد . بدیهی است تا ابلاغ نصاب جدید نصابهاي قبلی معتبر خواهند بود.

ماده 22 -این آئین نامه مشتمل بر ماده و بند بـه اسـتناد مـاده آئـین نامـه مـالی شرکتهاي توزیع نیروي برق در استانها در جلـسه مـورخ هیئـت مـدیره شـرکت توزیع نیروي برق بررسی و تأیید و در جلسه مـورخ مجمـع عمومی تصویب گردیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد .


 دریافت فایل آیین نامه

قوانین و مقررات,آیین نامه,قوانین,مقررات,توزیع برق قوانین و مقررات,آیین نامه,قوانین,مقررات,توزیع برق Terms مقررات مناقصه مقررات مزایده طبقه بندی معاملات معاملات آیین نامه قوانین