Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Thursday,6 October , 2022 ) ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

 

 

کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق


عملکرد سال 98 کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق

 

خلاصه مذاکرات پنجمین کمیسیون بهره برداری و کاهش تلفات مورخ 98/10/25

تغییر ساختار قراردادهای برون سپاری بهره برداری با رویکرد ارتقاء بهره وری

مدیریت دارایی های فیزیکی

 "رویت پذیری شبکه های توزیع برق"عملکرد سال 96 کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق 

کمیسیون بهره برداری از سال 1396 با ترکیب اعضای جدید تشکیل شد و نخستین نشست خود را در تاریخ 17/10/96 برگزار کرد. در این نشست اعضا پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد " طرح عملیاتی برای ارتقا بهبود سطوح بهره برداری از شبکه های توزیع برق " برای شرکت توانیر برای بررسی و اقدام ارسال شود. این طرح پس از رویت و هامش نویسی معاونت هماهنگی توزیع توانیر در دست پیگیری می باشد.

آنچه بر همه اهل فن در صنعت برق کشور معلوم میباشد، این است که علیرغم همه تلاش های قابل تحسین دست اندرکاران این صنعت زیر ساختی، شاخص های تخصصی در بخش بهره برداری صنعت برق در مقایسه با کشورهای پیشرفته، قابل مقایسه نبوده و از فاصله بسیار معناداری برخوردار است.

فاصله ای که ناشی از ناتوانی و عدم وجود دانش متخصصان نیست بلکه از جنس عدم وجود اراده حرفه ای و تمرکز ساختاری برای حذف این فاصله میباشد.

شاهد این مدعا، اراده و تمرکز ساختار صنعت برق برای کاهش تلفات در بخش توزیع برق کشور میباشد که بشکل موفقیت آمیزی به پیش می رود.

توجه فوری این گزاره آن است که هر جا به شکل ساختاری روی حل مسئله ای تمرکزی شکل بگیرد آن مسئله حل می شود.

بنابراین اگر شاخص بین المللی SAIDI به معنای " متوسط میزان خاموشی هر مشترک در سال " در کشور نزدیک به 1000 دقیقه است، ناشی از ناتوانی و عدم وجود دانش متخصصان نیست بلکه به این دلیل است که ساختار صنعت برق بر این موضوع متمرکز نشده است.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور، بعنوان یک بازوی توانمند برای صنعت برق کشور، با هماهنگی مقامات ذیربط صنعت برق، نسبت به برگزاری چند جلسه چالشی با همکاری تعدادی از مدیران عامل محترم شرکت های توزیع و معاونین محترم بهره برداری منتخب از شرکت های توزیع نیروی برق کشور در قالب کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی، نسخه ای کاربردی و فوری را برای اصلاح شاخص قابلیت اطمینان شبکه ای توزیع و مآلاً کاهش چشمگیر خاموشی های خواسته و ناخواسته، تهیه و هم اینک آن را به مقامات عالی رتبه صنعت برق کشور تقدیم می نماید تا این مشکل کشور به آسانی حل شود.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع کشور مصراً بر این عقیده است که بکار بستن دقیق این نسخه در مدت حداقل سه سال می تواند به شکل معتنابهی شاخص های مربوط به SAIDI را اصلاح نموده و آن را با شاخصهای کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نموده و مسیر را برای تحقق اهداف چشم انداز کشور فراهم نماید.


برنامه های سال 97 کمیسیون بهره برداری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق

پیگیری اجرایی شدن طرح مذکور در چهارچوب سیاست های توانیر و همکاری در پیاده سازی آن و رفع اشکالات اجرایی

 

کمیسیون بهره برداری،کمیسیون،بهره برداری،شرکت،برق،توزیع،انجمن صنفی، صنعت برق کمیسیون بهره برداری،کمیسیون،بهره برداری،شرکت،برق،توزیع،انجمن صنفی، صنعت برق utilization-co بهره برداری توانیر صنعت برق توزیع برق کمیسیون