Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق


برنامه های سال 96 کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی انجمن

تعداد جلسات تشکیل شده در سال 1396: 3 جلسه

کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی متشکل از تعدادی از مدیران عامل و معاونین مهندسی و برنامه ریزی شرکت های توزیع و نمایندگانی از شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد. ریاست این کمیسیون بر عهده آقاي مهندس عبدالوحيد مهدوي نيا (شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان) قرار دارد و سایر اعضاء کمیسیون عبارتند از :

در سال 96 کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی 3 جلسه در تاریخ های 12/10/1396 ، 25/11/1396 و 23/12/1396 تشکیل داده است. بمنظور برنامه ریزی اثربخش، کمیسیون ابتدا بر تدوین اهداف، راهبردها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت تمرکز نمود و در این راستا برنامه های کاری و اهداف سایر کمیسیون های انجمن نیز دریافت و مورد بررسی قرار گرفت تا از دوباره کاری و موازی کاری اجتناب گردد. برنامه های بلندمدت کمیسیون (تا پایان سال 97) به شرح ذیل تعیین شده است:

 1. تعریف شاخص های بهینه جهت مقایسه وضعیت موجود شرکت های توزیع و به تبع آن تبیین شاخص های عملکردی بهینه که در تمامی بخشها (از جمله بودجه ريزي و تقسیم اعتبارات، درجه بندی شرکتها، قیمت تمام شده خدمات، چارت سازمانی، ارزیابی عملکرد و ... ) مورد استفاده قرار گیرد.
 2. اصلاح معماری شبکه های توزیع و بازنگری دستورالعمل های ذیربط با توجه به فناوری های جدید و اتوماسیون
 3. بازنگری نظام ارزیابی تامین کنندگان، پیمانکاران و مشاوران در راستای توانمندسازی ایشان و مدیریت بهینه پروژه ها
 4. ایجاد وحدت رویه و معماری سازمانی واحد در راستای تولید نرم افزارهای یکپارچه در سطح شرکت های توزیع
 5. ایجاد رویه یکنواخت در ارتباطات شرکت های توزیع با سایر ارگان ها از جمله شهرداری ها در خصوص تاسیسات توزیع و متقاضیان و چالش های مرتبط
 6. ایجاد سامانه انتقال تجارب شرکت های توزیع در بخش های مختلف و تسهیل الگوبرداری و ارتباطات بین شرکتی

اهم پیشنهادها و نتایج کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

 1. با توجه به لزوم تبیین جایگاه کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی و کمیسیونهای 9 گانه، ضرورت و اهمیت دارد که همه کمیسیون های انجمن با دیدگاه کلان در زمینه های:
  • همگن سازی شرکت های توزیع در حوزه تخصصی کمیسیون
  • راهبردها و اهداف آتی شرکت های توزیع در حوزه تخصصی کمیسیون
  • شناسایی نیازها و بیان مشکلات شرکت های توزیع و برنامه ریزی برای حل ریشه ای آنها

  اقدام نمایند و نقش کمک کننده به کمیته های تخصصی توانیر را ایفا نمایند. به این صورت که خروجیها و نتایج کمیسیون های 9 گانه در قالب پیشنهاد و طرح، به کمیته های تخصصی توانیر اعلام شود تا پس از طی مراحل بررسی و تصویب، به تمامی شرکت های توزیع ابلاغ گردد.

 2. تشکیل کمیسیون راهبری در انجمن صنفی با ریاست آقای مهندس هاشمی (دبیر محترم انجمن) و روسای کمیسیون های 9 گانه بمنظور همسویی اهداف و برنامه ها، برقراری ارتباطات اثربخش و حذف تعارضات ضرورت دارد.
 3. بمنظور بهره گیری از نظرات و رهنمودهای ارزشمند کارکنان دفاتر تخصصی شرکت مادر تخصصی توانیر و نیز همسویی و هماهنگی با برنامه ها و فعالیت های ایشان، از دفاتر مهندسی توزیع و برنامه ریزی توزیع درخواست شد نمایندگان خود را بمنظور حضور در جلسات کمیسیون معرفی نمایند. همچنین قرار بر این است که با توجه به موضوعات مطرح در کمیسیونها، از دبیران کمیته های تخصصی زیرمجموعه دفاتر مهندسی توزیع – برنامه ریزی توزیع و ICT نیز دعوت بعمل اید.
 4. تاکنون موضوعات ذیل بعنوان برنامه های کمیسیون مشخص شده است که بر اساس تقسیم کار بین اعضاء کمیسیون و با توجه به نیازها و ضروریات شرکت های توزیع، شرح خدمات مورد نیاز هر یک از موضوعات تهیه و پس از تصویب در کمیسیون و اخذ تاییدیه شرکت توانیر، به شرکت های توزیع جهت برگزاری مناقصه و پیگیری اجرا واگذار خواهد شد.
  • مباحث اقتصادی توزیع
  • مدیریت و کنترل پروژه
  • تهیه نقشه راه هوشمندسازی
  • تعیین نیازهای کاربردی GIS
  • بازنگری استانداردهای مهندسی توزیع
  • فهرست بهای واحد خدمات بخش توزیع
  • شاخص های عملکردی و داشبورد ملی بر مبنای ان
  • بازنگری فلسفه طراحی (شامل طراحی، مدیریت پروژه، GIS، کیفیت توان و ... )
  • تعیین چشم انداز و راهبردهای بخش توزیع (شامل طراحی، مدیریت پروژه و ... )
  • ملاحظات فنی (شرح خدمات خصوصی پیمان) در قراردادهای بخش توزیع (اجرای شبکه و ... )
  • کنترل کیفی تجهیزات (مشخصات فنی بر اساس انواع اقلیم ها، مشخصات فنی لازم برای کیفیت توان و ...)
  • ارزیابی، تعیین صلاحیت و توانمندسازی مشاوران (شاخص های اختصاصی، توانمندسازی، ارزیابی عملکرد و ...)
  • ارزیابی، تعیین صلاحیت و توانمندسازی پیمانکاران (شاخص های اختصاصی، توانمندسازی، ارزیابی عملکرد و ...)
  • ایجاد وحدت رویه و معماری سازمانی واحد در راستای تولید نرم افزارهای یکپارچه و نهایتا پیاده سازی هوش تجاری
 5. یکی از موضوعاتی که در کمیسیون مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد نحوه برگزاری دوره طرح جامع شرکت زیمنس می باشد که تصمیم گیری با رویکرد توانمندسازی کارشناسان و استفاده از دانش و تجربیات شرکت زیمنس صورت گرفت. بر این اساس مقرر شد ابتدا نظرات و انتظارات از دوره آموزشی و چالشهای تهیه طرح های جامع با همکاری دفاتر مهندسی شرکت های توزیع و مشاوران طرح های جامع استخراج و تدوین شود و پس از آن بر اساس نیازمندی های مشخص شده، سیلابس دوره طرح جامع تهیه و پس از تایید معاونت هماهنگی توزیع به شرکت زیمنس اعلام شود. همچنین مقرر شد تعدادی از موضوعات خاص طرح جامع انتخاب و به همراه توضیحات و مستندات کامل از طریق ایمیل رسمی به شرکت زیمنس ارسال شود تا شرکت زیمنس آنها را بررسی نموده و نظرات، تجارب و راهکارهای خود را اعلام نمایند. در صورت لزوم از کارشناسان متخصص زیمنس جهت اموزش و تبادل نظر حضوری در این موضوعات خاص دعوت بعمل اید.

برنامه های سال 97 کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی انجمن صنفی

سامانه مدیریت دانش در راستای انتقال تجارب – تهیه نقشه راه هوشمندسازی – مدیریت و کنترل پروژه – مباحث اقتصادی توزیع– بازنگری استانداردهای مهندسی توزیع – ملاحظات فنی (شرح خدمات خصوصی پیمان) در قراردادهای اجرای شبکه های توزیع و سایر قراردادهای بخش توزیع - فهرست بهای واحد خدمات بخش توزیع - شاخص های عملکردی و داشبورد ملی بر مبنای ان – ایجاد وحدت رویه و معماری سازمانی واحد در راستای تولید نرم افزارهای یکپارچه و نهایتا پیاده سازی هوش تجاری

کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی، کمیسیون،مهندسی،برنامه ریزی،اهداف،توزیع،شرکت های توزیع،شرکت،تخصصی،طرح کمیسیون مهندسی و برنامه ریزی، کمیسیون،مهندسی،برنامه ریزی،اهداف،توزیع،شرکت های توزیع،شرکت،تخصصی،طرح planning-engineering-co اهداف مهندسی برنامه ریزی شرکت های توزیع توزیع کمیسیون