Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,7 December , 2022 ) ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی شرکت های توزیع برق

کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق

کمیسیون بهبود مستمر یکی از کمیسیون های تخصصی نه گانه انجمن است که در نشست های خود موضوعات و دستور کارهای مصوب را پیگیری می کنند. 

نتایج این کمیسیون در قالب صورتجلسه تنظیم و تهیه و در اختیار افراد و بخش های ذیربط قرار می گیرد. 

به منظور آگاهی علاقمندان از موضوعات و تصمیمات نشست های این کمیسیون، صورتجلسات هر یک از نشست ها به شرح زیر عینا انعکاس می یابد. 

 اسامی اعضای کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق

مطابق ماموریت کمیسیون تعداد 23 جلسه تشکیل شده است.

عملکرد سال 97 کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق 

 

 

 

 صورتجلسه شماره 23 کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

 صورتجلسه شماره 22 کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

 صورتجلسه شماره 21 کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

 صورتجلسه شماره 20 کمیسیون بهبود مستمر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور

عملکرد سال 96 کمیسیون بهبود مستمر انجمن کارفرمایی شرکت های توزیع برق

((شناسایی و ترویج ابزارها و سیستم های مدیریتی موثر در راستای بهبود سازمانی شرکتهای توزیع))

اهداف کمیسیون بهبود مستمر

  1. ساماندهی مدیریت عملکرد سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

  2. ساماندهی مدیریت فرآیندها سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

  3. ساماندهی مدیریت استراتژیک سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

  4. ساماندهی مدیریت پروژه های بهبود سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

  5. ساماندهی مدیریت خود ارزیابی تعالی سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

  6. ساماندهی مدیریت تجارب و بهینه کاوی سازمانی در شرکت های توزیع نیروی برق

 

چشم انداز تصویب شده

تسهیلگر داخلی جهان تراز جهت ارتقا و توسعه فعالیتهای بهبود سازمانی در شرکتهای توزیع نیروی برق به قرار زیر می باشد

الف ) فعالیت های کوتاه مدت کمیسیون بهبود مستمر

عبارت است از فعالیت کارگروه های کارشناسی که مطابق جدول تعیین و زمان بندی نتیجه کارگروه ها مشخص شده است.

ب ) فعالیت های بلند مدت کمیسیون بهبود مستمر

شامل تدوین و پیشنهاد معیارهای خود ارزیابی سطح بلوغ سیستم های مدیریتی در شرکت های توزیع نیروی برق است که پس از کامل شدن شاخص ها ونحوه محاسبه و جمع بندی و شناسایی ابزارهای مربوطه ارائه خواهد گردید.

علیهذا کمیسیون هر دوی فعالیت های بلند مدت و کوتاه مدت را هم زمان در دستورکار خود دارد .

برنامه زمان بندی که در ادامه ارائه می گردد پیش فرض بوده و احتمال جابجایی زمان برخی موارد وجود دارد .

 

 

کمیسیون بهبود مستمر، کمیسیون،بهبود مستمر، ساماندهی مدیریت، توزیع، شرکت کمیسیون بهبود مستمر، کمیسیون،بهبود مستمر، ساماندهی مدیریت، توزیع، شرکت continuous-improvement-Commissiom بهبود توزیع شرکت ساماندهی مدیریت کمیسیون